Foreningslove

Love for Skovens Forsamlingshusforening

Stiftet mandag den 6.marts 1950
§ 1
Med det formål at få opført en bygning i Skoven til gymnastiksal, badmintonbane, mødelokaler og i øvrigt forekommende kulturelle opgaver stiftes selskabet: Skovens Forsamlingshusforening.

§ 2
Det økonomiske grundlag for opførelsen dannes ved tegning af kapital blandt beboerne i forbindelse med statslån eller andre lån, eventuelt med offentlige tilskud dersom disse vil kunne opnås.

§ 3
Medlem af foreningen er enhver, der har tegnet kapital til ovennævnte formål, enten kontant eller i form af ydet arbejde.
Denne kapital tegnes i portioner á 50 kr., eller beløb der er deleligt hermed.
For beløbet udstedes rentefri, uopsigelige gældsbeviser (Andelsbeviser), der placeres som prioritet i ejendommen i den plads, der vil være tilbage efter at statslån og eventuelle andre lån er placeret efter de herom gældende regler. Til indkøb af inventar kan tegnes særlig indskudskapital, for hvilken udstedes gældsbeviser (Andelsbeviser), der er rentefri og uopsigelige, men kan indløses, når det er foreneligt med foreningens økonomiske stilling.

§ 4
Ifølge § 3 forrentes indskudskapitalen ikke, men eventuelt overskud efter at renter og afdrag af lån samt andre nødvendige udgifter er afholdt, og eventuelle henlæggelser er foretaget, vil blive udloddet blandt kapitalindskyderne i portioner á 50 kr., således at de udstedte gældsbeviser (Andelsbeviser) på denne måde kan indløses.
Pr. 19. maj 2009 udstedes 100 nye tegningsbeviser á 500 kr.

§ 5
Forsamlingsbygningen ejes af kapitalindskyderne og ingen gæld over faste prioriteter kan tinglyses på ejendommen.

§ 6
Kapitalindskyderne forestår driften af forsamlingsbygningen, repræsenteret ved en bestyrelse. Der afholdes årlig, ordinær generalforsamling medio maj, hvor beretning om foreningens drift aflægges, regnskab forelægges, ligesom der vælges bestyrelse på 5 mand/kvinde, derudover tiltrædes bestyrelsen af 2 bestyrelsesmedlemmer ved Skovens Forsamlingshusforening (støtteforening).
Bestyrelsen vælges for to år af gangen, således at der hvert år afgår 2, henholdsvis 3. Der vælges ligeledes 2 suppleanter, hvoraf 1 afgår hvert år. 2 revisorer vælges ligeledes for 2 år af gangen og afgår som suppleanterne.
Der skal dog ved valg af bestyrelsen stilles forslag om mindst 2 kandidater.

§ 7
Generalforsamlingen er højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer, dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst ¾ af de mødte stemmeberettigede.
Medlemmer af Skovens Forsamlingshus’ Støtteforening har taleret men ikke stemmeret.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen skønner det nødvendigt eller mindst 15 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. På en sådan ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles forslag, der samtidig er skriftligt er anmeldt til bestyrelsen.

§ 8
Bestyrelsen vælger selv sin formand og sin kasserer og fordeler i øvrigt selv arbejdet mellem sig. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsens formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig.

§ 9
Til at føre det daglige tilsyn og i øvrigt passe Forsamlingshuset såvel ude som inde ansætter bestyrelsen en bestyrer uden for sin egen kreds. Med denne bestyrer oprettes en kontrakt, der nærmere præciserer bestyrerens pligter og rettigheder.

§ 10
Forsamlingsbygningen kan lejes af selskaber og foreninger og i øvrigt til benyttelse i henhold til sit formål. Bestyrelsen kan nægte at stille forsamlingsbygningen til rådighed til formål, der ikke skønnes at være foreneligt med dets egentlige formål, lige som den kan nægte selskaber og foreninger samt enkeltpersoner tilladelse til at deltage i møder og fester i forsamlingsbygningen, såfremt der ved tidligere lejligheder har været anledning til at påtale deres adfærd.

§ 11
Foreningen kan opløses ved generalforsamlingsbeslutning. Hertil kræves mindst ¾ af alle stemmeberettigede eller simpelt stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Ved foreningens opløsning og deraf følgende afhændelse af ejendommen vil der, når alle forpligtelser er indløst, kunne udloddes beløb ind til den størrelse kapitalindskuddet andrager til kapitalindskyderne. Såfremt yderligere overskud forefindes vil dette være at hensætte til en fond, hvis midler skal anvendes til kulturelle formål i Skovsognet. Til at administrere denne fond vælges en bestyrelse på 3 mand/kvinde af og blandt de tidligere kapitalindskydere.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 1. august 1985 og revideret maj 2007 samt oktober 2021